Regulamin sklepu internetowego www.badamHPV.pl

 

I. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, sposób świadczenia usług drogą elektroniczną i sprzedaży Produktów za pośrednictwem Sklepu Internetowego www.badamHPV.pl. Sklep prowadzi FemiMea sp. z o.o. , ul. Kłodzka 3a, 55-040 Bielany Wrocławskie, NIP: 896-159-52-05, Regon: 38624141100000, email: info@badamhpv.pl
 2. Kontakt ze Sprzedawcą odbywa się poprzez:
  1. adres poczty elektronicznej: info@badamhpv.pl
  2. pod numerem telefonu: + 48 501-241-686
 3. Niniejszy Regulamin jest nieprzerwanie dostępny w witrynie internetowej www. badamHPV.pl, w sposób umożliwiający jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w każdej chwili.
 4. Sprzedawca informuje, że korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną może wiązać się z zagrożeniem po stronie każdego użytkownika sieci Internet, polegającym na możliwości wprowadzenia do systemu teleinformatycznego Klienta szkodliwego oprogramowania oraz pozyskania i modyfikacji jego danych przez osoby nieuprawnione. By uniknąć ryzyka wystąpienia zagrożeń w/w Klient powinien stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują ich wystąpienie, a w szczególności programy antywirusowe.

  II. Definicje pojęć

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

 1. Dni robocze– są to dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
 2. Klient– osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu Internetowego lub korzysta z innych Usług dostępnych w Sklepie Internetowym, będący konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu cywilnego;
 3. Kodeks Cywilny– ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);
 1. Regulamin– niniejszy dokument;
 2. Sprzedawca– FemiMea sp. z o.o., ul. Kłodzka 3a, 55-040 Bielany Wrocławskie, NIP: 8961595205, badamHPV.pl;
 3. Sklep Internetowy– sklep prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym badamHPV.pl, w którym dostępne są Produkty i Usługi.
 4. Produkty:
  1. Test na HPV: badanie w kierunku HPV, transport Pakietu do Klienta oraz transport zwrotny pobranego materiału od Klienta do laboratorium na terenie Polski;
  2. Telekonsultacja – konsultacja lekarska dotycząca kwestii infekcji wirusem HPV
 1. Telekonsultacja– konsultacja lekarska dotycząca HPV (Human Papiloma Virus – Wirus Brodawczaka Ludzkiego), dalszego postepowania w przypadku infekcji wirusem HPV, udzielona przy wykorzystaniu środków komunikowania się na odległość. Telekonsultacje lekarskie są realizowane w godzinach pracy lekarzy od 8:00 do 20:00 w dni robocze. Klient wybiera datę i godzinę dostępnej telekonsultacji poprzez przycisk Przejdź do systemu rezerwacji wizyt na stronie głównej badamHPV.pl w sekcji Jak to działa pobierz wymaz samodzielnie – punkt 8
 2. Pakiet– otrzymywana przez Klienta zamknięta w opakowanie Przesyłka składająca się z:
  1. Pudełko tekturowe, zawierające składniki pakietu oraz służące do transportu zwrotnego
  2. Hermetycznie zamknięty zestaw Evalyn Brush do samopobrania wymazu z dróg rodnych przez Klienta;
  3. Deklaracja Świadomej Zgody Pacjenta na wykonanie badania molekularnego hr HPV 14 wraz z klauzulą informacyjną RODO;
  4. Torebka do zabezpieczenia zestawu po pobraniu wraz z pochłaniaczem wilgoci;
  5. Foliówka kurierska, zaadresowana do Laboratorium, służąca jako opakowanie do transportu zwrotnego pudełka z zestawem w środku na terenie Polski;
  6. Informacje od Partnerów Serwisu
 3. Laboratorium – laboratorium współpracujące z Usługodawcą, które realizuje badanie oznaczania materiału genetycznego wirusów HPV w przesłanym przez Klienta Zestawie.
 4. Umowa sprzedaży– Umowa sprzedaży Produktów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem;
 5. Usługi– usługi świadczone przez Sprzedawcę na rzecz Klientów drogą elektroniczną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.);
 6. Badanie HPV– oznaczenie materiału genetycznego (DNA) wirusów HPV w materiale pobranym przez Klienta przy pomocy zestawu do samopobrania Evalyn Brush.
 7. Wirusy HPV– oznaczane w teście 14 szczepów wysokoonkogennych wirusów hr HPV HR full GT, tzw.  pełne genotypowanie. Oznaczany jest genotyp wirusa: 16, 18, 31, 45, 51, 52, 33, 58, 35, 39, 68, 56, 59, 66. Badanie jest zgodne z modelem 3 Rekomendacji Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników oraz Polskiego Towarzystwa Kolposkopii i Patofizjologii Szyjki Macicy.
 8. Cena – to opłata za wybrany Produkt, którą uiszcza Klient. Aktualne ceny znajdują się na stronie badamHPV.pl
 9. Ustawa o prawach konsumenta– ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, Nr 827);
 10. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną– ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);
 11. Zamówienie– oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, której przedmiotem są Produkty.

  

III. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

 1. Korzystanie ze Sklepu Internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient, następujących minimalnych wymagań technicznych:
  1. komputer lub urządzenie mobilne z dostępem do Internetu,
  2. dostęp do poczty elektronicznej,
  3. przeglądarka internetowa Internet Explorer w wersji 11 lub nowszej, Firefox w wersji 28.0 lub nowszej, Chrome w wersji 32 lub nowszej, Opera w wersji 12.17 lub nowszej, Safari w wersji 1.1. lub nowszej,
  4. włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.
 2. Korzystanie ze Sklepu Internetowego oznacza każdą czynność Klienta, która prowadzi do zapoznania się przez niego z treściami zawartymi w Sklepie.
 3. Klient zobowiązany jest w szczególności do:
 1. niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich;
 2. korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób niezakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń;
 3. niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu Internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),
 4. korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych Klientów oraz dla Sprzedawcy;
 5. korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu Internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego;
 6. korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.
 7. Usługi
 1. Sprzedawca umożliwia za pośrednictwem Sklepu Internetowego korzystanie z Usług, które są świadczone przez Sprzedawcę 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.
 2. Klient ma możliwość otrzymywania od Sprzedawcy informacji handlowych w formie wiadomości przesyłanych na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej (usługa Newsletter). W tym celu należy podać prawidłowy adres poczty elektronicznej lub aktywować odpowiednie pole w formularzu rejestracyjnym lub formularzu Zamówienia.
 3. Klient w każdym czasie może odwołać zgodę na przesyłanie informacji handlowych. Umowa o świadczenie usługi Newsletter zawierana jest na czas nieoznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą przesłania przez Klienta żądania usunięcia jego adresu e-mail z subskrypcji Newslettera lub wypisania się za pomocą linku znajdującego się w treści wiadomości wysłanej w ramach usługi Newsletter.
 4. Sprzedawca ma prawo do organizowania promocji, których warunki każdorazowo zostaną podane na stronach internetowych Sklepu. Promocje w Sklepie Internetowym nie podlegają łączeniu, o ile szczegółowy Regulamin konkretnej promocji nie będzie wprowadzał odmiennych zasad.
 5. Klient, który podczas składania Zamówienia zapisał się do Newslettera dokonując subskrypcji, wyrażając jednoznacznie wolę ich otrzymywania, będzie powiadamiany o nadchodzących promocjach w sklepie w drodze korespondencji mailowej.
 1. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży
 1. Informacje o Produktach oraz Usługach podane na stronie internetowej Sklepu Internetowego, w szczególności ich opisy, instrukcje użytkowania, zalecenia odnoszące się do nich oraz ceny ich zakupu, stanowią zaproszenie do zawarcia Umowy Sprzedaży, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 2. Warunkiem złożenia Zamówienia jest posiadanie poczty elektronicznej, podanie numeru telefonu kontaktowego przez Klienta oraz wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych niezbędnych do wykonania Usługi i Umowy sprzedaży.
 3. W przypadku składania Zamówienia poprzez formularz Zamówienia dostępny na stronie internetowej Sklepu Internetowego, Zamówienie zostaje złożone Sprzedawcy przez Klienta w formie elektronicznej i stanowi ofertę zawarcia Umowy sprzedaży Produktów będących przedmiotem Zamówienia. W trakcie procedury składania Zamówienia Klient: akceptuje treść przesłanego Zamówienia i wyraża zgodę na jego realizację oraz akceptuje treść Regulaminu i potwierdza zapoznanie się z pouczeniem o odstąpieniu od Umowy
 4. Umowa sprzedaży zostaje zawarta w momencie, gdy na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej Sprzedawca prześle potwierdzenie przyjęcia do realizacji Zamówienia, które stanowi oświadczenie Sprzedawcy o przyjęciu oferty Klienta.
 5. Po zawarciu Umowy sprzedaży, Sprzedawca potwierdza Klientowi jej warunki, przesyłając je na adres poczty elektronicznej Klienta lub pisemnie na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej.
 6. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.
 7. Do każdego sprzedanego Produktu dołączany jest Paragon dostarczany Klientowi wraz z zestawem lub Faktura VAT na pisemną prośbę Klienta, która doręczana jest Klientowi drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany przez Klienta, chyba że Klient złożył oświadczenie, że chce otrzymywać faktury VAT w formie papierowej na wskazany przez siebie adres.
 8. Akceptacja Regulaminu stawi zgodę na przesyłanie (udostępnianie) faktur w formie elektronicznej, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, na zasadach opisanych w Regulaminie.
 1. Dostawa
 1. Dostawa Produktów jest ograniczona terytorialnie- wykonywana na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, realizowana jest na adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.
 2. Termin dostawy i realizacji Zamówienia liczony jest w Dniach roboczych.
 3. Sprzedawca na stronie internetowej Sklepu Internetowego w opisie Produktów informuje Klienta o liczbie Dni roboczych potrzebnych do realizacji Zamówienia i dostawy Produktów, a także o wysokości opłat za dostawę Produktu.
 4. Produkty  są dostarczane za pośrednictwem firmy kurierskiej w terminie do 6 dni roboczych od dnia otrzymania przez Klienta potwierdzenia złożenia Zamówienia, chyba że Sprzedawca zastrzegł odrębny termin dostawy wynikający z właściwości konkretnego Produktu.
 5. Jeżeli dla Produktów objętych Zamówieniem przewidziano różny okres realizacji, dla całego Zamówienia obowiązuje okres najdłuższy spośród przewidzianych.
 6. Sprzedawca zastrzega, że okres realizacji dostawy Produktów może ulec zmianie z powodu:
 1. niezawinionego przez Sprzedawcę braku dostępności Produktów;
 2. leżących wyłącznie po stronie podwykonawcy Sprzedawcy.

VII. Ceny i metody płatności

 1. Ceny Produktów w Sklepie Internetowym podawane są w złotych polskim i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT, cła oraz inne opłaty.
 2. Klient może wybrać następujące metody płatności:
 3. przelew bankowy na rachunek bankowy Sprzedawcy (w tym przypadku realizacja Zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia Zamówienia, zaś wysyłka dokonana zostanie niezwłocznie po wpłynięciu środków na rachunek bankowy Sprzedawcy i skompletowaniu Zamówienia); numer rachunku bankowego sprzedawcy: 63 1140 2004 0000 3102 8191 3675
 4. Płatność elektroniczna (w tym przypadku realizacja Zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia Zamówienia oraz po otrzymaniu przez Sprzedawcę informacji z systemu rozliczeniowego o dokonaniu płatności przez Klienta, zaś wysyłka dokonana zostanie niezwłocznie po skompletowaniu Zamówienia);
 5. Po dokonaniu wyboru sposobu dostawy i wyboru sposobu płatności Ceny za Produkt przez Klienta spośród wyżej wymienionych na stronie Sklepu Internetowego, Klient jest zobowiązany dokonać płatności w wybranym przez siebie terminie. W przypadku braku płatności przez Klienta we wskazanym terminie, Zamówienie zostaje automatycznie anulowane, o czym Klient zostaje poinformowany w drodze korespondencji mailowej.

VIII PROCES REALIZACJI ZAMÓWIENIA

 1. Pakiet z zestawem Evalyn Brush do wykonania badania HPV wysyłany jest na adres Klienta wskazany w Zamówieniu na terenie Polski.
 2. Klient zobowiązany jest do zapoznania się z materiałami umieszczonymi w przesyłce i uważnie przeczytać instrukcję dołączoną w zestawie Evalyn Brush.
 3. Klient zobowiązany jest podpisać Deklarację Świadomej Zgody Pacjenta na wykonanie badania molekularnego hr HPV 14 wraz z klauzulą informacyjną RODO
 1. Klient zobowiązany jest odpowiednio przygotować się do pobrania wymaz z dróg rodnych zgodnie z informacjami w instrukcji. Jest to szczególnie istotne, aby wynik badania był miarodajny. Klient zobowiązany jest pobrać wymaz z pochwy zgodnie z załączoną instrukcją.
 2. Klient po pobraniu wymazu z pochwy zobowiązany jest zapakować zestaw Evalyn Brush w sposób wskazany w instrukcji, dołączając do przesyłki podpisaną Deklarację Świadomej Zgody Pacjenta na wykonanie badania molekularnego hr HPV 14 wraz z klauzulą informacyjną RODO.
 3. W przypadku braku dołączenia przez Klienta do przesyłki podpisanej Deklarację Świadomej Zgody Pacjenta na wykonanie badania molekularnego hr HPV 14 wraz z klauzulą informacyjną RODO, badanie nie zostanie wykonane (Laboratorium nie może przystąpić do wykonywania badania, jeżeli nie posiada takiej zgody), a Klientowi nie przysługuje z tego powodu prawo do wypowiedzenia Umowy ani odstąpienia od Umowy ze względu na niedochowanie warunków Umowy.
 4. Klient zobowiązany jest zapakować Zestaw Evalyn Brush dokładnie w sposób opisany w instrukcji dołączonej do Pakietu oraz znajdującej się na stronie badamHPV.pl
 5. Klient zobowiązany jest zapakować Zestaw Evalyn Brush do pudełka, w którym otrzymał zestaw oraz w foliówkę kurierską
 6. Klient zobowiązany jest nadać przesyłką zwrotną w jednym z punktów POP DHL (ponad 10 000 punktów) https://parcelshop.dhl.pl/mapa maksymalnie do 7 dni od pobrania wymazu z dróg rodnych. Rekomendujemy jednak możliwie jak najszybsze odesłanie materiału. Lista punktów kurierskich gdzie Klient może nadać przesyłkę zwrotną znajduje się na badamHPV.pl
 7. Klient może nadać przesyłkę zwrotną w inny niż opisany powyżej sposób, w takim przypadku klient sam pokrywa koszty dostawy przesyłki do laboratorium.
 8. Wyniki badań zostaną przesłane elektronicznie na adres email wskazany przez Klienta przy składaniu zamówienia w formie zaszyfrowanego pliku w terminie do 15 dni roboczych od dostarczenia wymazu do laboratorium.
 9. Hasło do otwarcia pliku z wynikiem zostanie wysłane na numer komórkowy podany na skierowaniu.
 10. Klient może umówić telekonsultację poprzez przycisk Przejdź do systemu rezerwacji wizyt na stronie głównej badamHPV.pl w sekcji Jak to działa pobierz wymaz samodzielnie – punkt 8
 11. Lekarz nawiązuje połączenie z Klientem celem przeprowadzenia Telekonsultacji w terminie wybranym przez Klienta.

VIII. Uprawnienie do odstąpienia od Umowy

 1. Klient będący Konsumentem, który zawarł Umowę sprzedaży, może odstąpić od tej Umowy bez podania przyczyny poprzez złożenie stosownego oświadczenia w terminie 14 dni od dostarczenia Towaru. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem, a otrzymanie oświadczenia Sprzedawca potwierdza Klientowi w takiej samej formie, w jakiej zostało złożone oświadczenie o odstąpieniu.
 2. Klient może sformułować oświadczenie samodzielnie bądź skorzystać ze wzoru oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, który stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu.
 3. Prawo do odstąpienia od Umowy przez Konsumenta jest wyłączone w przypadku:
  1. świadczenia usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy;
  2. Umowy, w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy;
  3. Umowy, w której przedmiotem świadczenia jest Towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  4. Umowy, w której przedmiotem świadczenia jest Towar ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia;
  5. Umowy, w której przedmiotem świadczenia jest Towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  6. Umowy, w której przedmiotem świadczenia są Produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  7. Umowy, w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu Umowy Sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli;
  8. Umowy, w której Konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Konsument żądał, lub dostarcza Towary inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od Umowy przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub Towarów;
  9. Umowy, w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem Umowy o prenumeratę;
  10. Umowy zawartej w drodze aukcji publicznej;
  11. Umowy o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
  12. Umowy o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od Umowy.
 4. Zgodnie z brzmieniem art. 38 pkt 5 Ustawy o prawach konsumenta, Klientowi będącemu Konsumentem, nie przysługuje prawo odstąpienia od      Umowy, w której przedmiotem świadczenia jest Produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
 5. W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość, Umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w celu stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonalności Towaru. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony Towar należy zwrócić na adres Sprzedawcy.
 6. Sprzedawca niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Produktu.
 7. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba, że Konsument wyrazi zgodę na inny sposób zwrotu, przy czym sposób ten nie będzie się wiązał dla Konsumenta z żadnym kosztem. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze rzecz od Klienta.
 8. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 9. Klient ponosi tylko bezpośredni koszt zwrotu Produktu, chyba że Sprzedawca zgodził się ponieść ten koszt.
 10. W przypadku rezygnacji z Zamówienia (zarówno w całości jak i w części), jeżeli zapłata została dokonana z góry, zwrot ceny sprzedaży (odpowiedniej części ceny sprzedaży) nastąpi niezwłocznie (nie później niż w terminie 14 (czternastu dni) od dnia otrzymania rezygnacji Klienta przez Sprzedawcę. Klient otrzyma potwierdzenie dokonania zmian lub anulowania zamówienia na adres poczty elektronicznej wskazany przez Klienta w procesie składania Zamówienia.
 1. Reklamacje Produktów
 1. Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć Produkt bez wad.
 2. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego Konsumentem z tytułu rękojmi za wady na zasadach określonych w art. 556 – 576 Kodeksu Cywilnego.
 3. W stosunku do Klientów będących Przedsiębiorcami rękojmia jest wyłączona.
 1. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta wynikające z przepisów obowiązującego prawa lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres Sprzedawcy: FemiMea sp. z o.o. , ul. Kłodzka 3a, 55-040 Bielany Wrocławskie, NIP: 896-159-52-05, info@badamhpv.pl
 2. Celem rozpatrzenia reklamacji Klient powinien przesłać lub dostarczyć reklamowany Produkt, jeżeli jest to możliwe dołączając do niego dowód zakupu. Produkt należy dostarczyć lub przesłać na adres Sprzedawcy.
 1. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni.
 2. W przypadku braków w reklamacji Sprzedawca wezwie Klienta do jej uzupełnienia w niezbędnym zakresie niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni, od daty otrzymania wezwania przez Klienta.
 3. Sprzedawca dokonuje odpowiedzi na reklamację w tożsamej formie, w jakiej została ona zgłoszona.
 1. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną
 1. Klient może zgłaszać Sprzedawcy reklamacje w związku z funkcjonowaniem Sklepu Internetowego. Reklamacje można zgłaszać pisemnie na adres Sprzedawcy: FemiMea sp. z o.o. , ul. Kłodzka 3a, 55-040 Bielany Wrocławskie, NIP: 896-159-52-05, info@badamhpv.pl
 2. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i opis zaistniałego problemu.
 3. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona. W przypadku braków w reklamacji Sprzedawca wezwie Klienta do jej uzupełnienia w niezbędnym zakresie w terminie 7 dni, od daty otrzymania wezwania przez Klienta.
 4. Sprzedawca dokonuje odpowiedzi na reklamację w tożsamej formie, w jakiej została ona zgłoszona.
 1. Pozasądowe sposoby rozstrzygania reklamacji i dochodzenia roszczeń
 1. Klient będący Konsumentem posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
  1. jest uprawniony do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy sprzedaży;
  2. jest uprawniony do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem a Sprzedawcą;
  3. może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego/ miejskiego rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona Konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

XIII. Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem Państwa Danych Osobowych jest Wojciech Homola prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą FemiMea sp. z o.o. , ul. Kłodzka 3a, 55-040 Bielany Wrocławskie, NIP: 896-159-52-05, info@badamhpv.pl (dalej: ADO).
 2. Dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z zawarciem i realizacją Umowy Sprzedaży tj. umowy podstawowej, której przedmiotem jest wykonanie usługi badania genetycznego – Badam HPV – na wykrywanie obecności materiału genetycznego wirusa HPV.
 3. Celem zawarcia umowy podstawowej ADO pobiera następujące wyżej wymienione dane osobowe:
 • Imię, nazwisko, data urodzenia, PESEL, Adres zamieszkania, Numer telefonu kontaktowego, Adres mailowy, dane genetyczne- wymaz z dróg rodnych pobierany samodzielnie przez Klienta.
 1. ADO przy wykonaniu umowy podstawowej współpracuje z laboratorium, które jest podmiotem przetwarzającym Państwa dane w celach tożsamych z celami przetwarzania przez ADO.
 2. Podanie tych danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do zawarcia i realizacji umowy podstawowej. Odmowa ich udostępnienia, wycofanie zgody na ich przetwarzanie lub zgłoszenie sprzeciwu wobec ich przetwarzana uniemożliwiają przystąpienie do wykonania umowy podstawowej lub dalsze jej wykonywanie.
 3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest:
 • niezbędność do wykonania umowy podstawowej lub do podjęcia działań na Pani/Pana żądanie przed jej zawarciem (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
 • konieczność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na ADO (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
 • niezbędność do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez ADO (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 1. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany ani nie będą przekazywane do państw trzecich.
 2. W zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane na podstawie zgody – ma Pani/Pan prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem. Zgodę może Pani/Pan wycofać poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na adres korespondencyjny ADO bądź adres e-mailowy: info@badamHPV.pl
 3. Przysługuje Pani/Panu prawo do:
 • dostępu do swoich danych osobowych,
 • żądania sprostowania swoich danych osobowych, które są nieprawidłowe oraz uzupełnienia niekompletnych danych osobowych,
 • żądania usunięcia swoich danych osobowych, w szczególności w przypadku cofnięcia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie, gdy nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania,
 • żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, ze względu na Pani/Pana szczególną sytuację, w przypadkach, kiedy przetwarzamy Pani/Pana dane na podstawie naszego prawnie usprawiedliwionego interesu czy też na potrzeby marketingu bezpośredniego,
 • przenoszenia swoich danych osobowych,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

XIV. Postanowienia końcowe

 1. Wszelkie prawa do Sklepu Internetowego, strony internetowej Sprzedawcy oraz treści przesyłanego przez Sprzedawcę Newslettera, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do nazwy, domeny internetowej, strony internetowej Sklepu Internetowego są własnością Sprzedawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w granicach dozwolonego użytku prywatnego, w sposób określony i zgodny z Regulaminem zmierzający bezpośrednio do zwarcia Umowy Sprzedaży.
 2. Rozstrzyganie sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który jest Konsumentem, zostaje poddane sądowi właściwemu zgodnie z postanowieniami Kodeksu postępowania cywilnego.
 3. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który jest Przedsiębiorcą zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, przepisy Kodeksu postępowania cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, przepisy Ustawy o prawach Konsumenta.
 5. O wszelkich zmianach niniejszego Regulaminu każdy Klient zostanie poinformowany poprzez zamieszczenie szczegółowych informacji na stronie głównej Sklepu Internetowego.
 6. W przypadku zmian niniejszego Regulaminu w zakresie usługi Newslettera Klient korzystający z tej Usługi zostanie poinformowany w drodze korespondencji mailowej przez Sprzedawcę. W przypadku braku akceptacji takich zmian w ciągu 14 dni od otrzymania informacji o zmianie Regulaminu, Umowa w zakresie usługi Newsletter zostaje rozwiązana fu
Shopping Cart